Comment : 0

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi qanun 4

BELEDİYELERİN KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERDİĞİ CEZALAR Ermumcu Avukatlık Bürosu İzmir Avukat

Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir. Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine,birinci fıkraya göre tespit edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri, 3. Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri, 4. Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 5\. Günlük promosyonlar ve bonuslarla daha fazla oynama şansı yakala. paribahis\. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri, 7. Yönetim ve denetleme kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, 8. Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise, şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği, 9. Kurumlara ve/veya yetkili kıldıkları kişi ya da merciler ile somut olayın şartlarına göre yurtdışında olup olmamasından bağımsız olarak ilgili üçüncü kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir. Kabahatler Kanunu’na göre kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda bu cezanın hapis cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Neden olmuşsa, yukarıdakimaddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birincifıkraya giren hâllerde beş yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde sekiz yıldanaz olamaz. Neden olmuşsa, yukarıdakimaddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birincifıkraya giren hâllerde üç yıldan, ikinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan azolamaz. – (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbethapis cezası ile cezalandırılır. (3) Onsekiz yaşını doldurmamışolanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri,kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleriveya barındırılmaları hâllerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuşolmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

(1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda birgüvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir. (2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlığından dolayı katılankimse çağrılamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır. (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma isteminiiçeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. (2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. Madde 236 – (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. (3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağayazılır. (2) Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta kaldığını ileri sürerekoylamaya katılmaktan çekinemez.

(3) Hükmün icraya konulmasındanveya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, verilecek cezanınyarısı indirilir. (2) Dava hakkında hükümverilmeden önce gerçeğin söylenmesi hâlinde, cezaya hükmolunmaz. (2) Birinci fıkra hükmü, özel hukuk uyuşmazlıklarıkapsamında yapılan yalan tanıklık hâllerinde uygulanmaz. (2) Yukarıdaki fıkradagösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir. (3) Rüşvet, bir kamugörevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veyayapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır. (3) Bu sırlar, Türkiye’deoturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faileverilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükümlere görekullanılır, fazlası geri verilir. (1) Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemiyaptırabilir. 250 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren suçlar söz konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer göstermeişlemi yaptırmaya yetkilidir. (4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin verebilir. Bu şekilde çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar, bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur. Madde 86 – Başka bir hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun amir hükümlerini yerine getirmeyen dernek yöneticileri veya dernek üyeleri ile sair kimseler hakkında, ayrıca bir ceza tayin edilmemiş ise üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Madde 83 – Bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak görev kabul edenler veya bu görevlerin verildiğini öğrendiği halde, bir hafta içinde istifa etmeyenler, beşbinliradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Madde 64 – Dernekler ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar. Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

  • Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.
  • I) Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uymayan şirket ve kuruluşlara uygulanacak müeyyideleri belirlemek.
  • (3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmaküzere yedek üye bulundurulabilir.

– (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığınyakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. (2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlardakesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yermahkemesi yetkilidir. – (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevinegiriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemededava açılabilir. – (1) İddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın alt dereceli birmahkemeye ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilemez. (3) Yükümlülüğün kısmen veyatamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleşme bulunanaracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa, bunlar hakkında da aynıcezalar uygulanır. (4) Bir ve ikinci fıkradatanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. (5) Bu maddede yer alan suçunkovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır. (2) Fiilin savaş sırasındaişlenmiş ya da yararın basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için verilmişveya vaat edilmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) Bu maddede tanımlanan suçunişlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur. (4) Savaş zamanında düşmandevlet toprağında bulunup da bu devlet ordusunda hizmete alınmak mecburiyetindekalan vatandaş hakkında, bu nedenle cezaya hükmolunmaz. (3) Bir ve ikinci fıkralardatanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde,ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. (2) Bu suçun işlenmesi sırasındabaşka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümleregöre cezaya hükmolunur.

(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 ıncı maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu hüküm uygulanmaz. (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerinegetirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendini karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göreverilecek kararda belirtilen kısmı kendisine geri verilir. Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek, 5. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Madde 24 – Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 23 üncü maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

About the Author

Leave a Reply

*